2018 Faculty

Mez Acharya

Mez Acharya

United Kingdom
Bio
Mateen Arastu

Mateen Arastu

United Kingdom
Bio
Peter Bates

Peter Bates

United Kingdom
Bio
Andrew Carrothers

Andrew Carrothers

United Kingdom
Bio
Tim Chesser

Tim Chesser

OTS President
Bio
Jonathan Clasper

Jonathan Clasper

United Kingdom
Bio
Matt Costa

Matt Costa

President Elect
Bio
Paul Dixon

Paul Dixon

United Kingdom
Bio
Andrew Duckworth

Andrew Duckworth

United Kingdom
Bio
Will Eardley

Will Eardley

United Kingdom
Bio
Daren Forward

Daren Forward

United Kingdom
Bio
Peter Giannoudis

Peter Giannoudis

United Kingdom
Bio
Ewan Goudie

Ewan Goudie

United Kingdom
Bio
Andrew Gray

Andrew Gray

United Kingdom
Bio
Xavier Griffin

Xavier Griffin

United Kingdom
Bio
Pierre Guy

Pierre Guy

Canada
Bio
David Hahn

David Hahn

United Kingdom
Bio
Bob Handley

Bob Handley

Past President
Bio
Shehan Hettiaratchy

Shehan Hettiaratchy

United Kingdom
Bio
Alan Johnstone

Alan Johnstone

United Kingdom
Bio
Nik Kanakaris

Nik Kanakaris

United Kingdom
Bio
John Keating

John Keating

Past President
Bio
Mike Kelly

Mike Kelly

OTS Education
Bio
Umraz Khan

Umraz Khan

United Kingdom
Bio
Charlotte Lewis

Charlotte Lewis

OTS Secretary
Bio
Samuel P. MacKenzie

Samuel P. MacKenzie

United Kingdom
Bio
Ibrar Majid

Ibrar Majid

United Kingdom
Bio
David Marsh

David Marsh

United Kingdom
Bio
Chris Moran

Chris Moran

United Kingdom
Bio
Matthew Moran

Matthew Moran

United Kingdom
Bio
Ananda Nanu

Ananda Nanu

United Kingdom
Bio
Pol Rommens

Pol Rommens

Belgium
Bio
Nigel Rossiter

Nigel Rossiter

Founding President
Bio
Simon Royston

Simon Royston

United Kingdom
Bio
Omar Sabri

Omar Sabri

OTS PR & Media
Bio
Sharon Scott

Sharon Scott

United Kingdom
Bio
Alex Trompeter

Alex Trompeter

OTS Meetings
Bio
Anthony Ward

Anthony Ward

United Kingdom
Bio
Adam Watts

Adam Watts

OTS Meetings
Bio
Keith Willett

Keith Willett

United Kingdom
Bio
Ian Winson

Ian Winson

United Kingdom
Bio
Jonathan Young

Jonathan Young

United Kingdom
Bio